“Nút lạ” trong trụ bơm xăng khiến khách hàng thiệt hại 5%

Những sai số trên trụ bơm xuất hiện khi nhấn vào một nút được gắn chìm (nằm dưới bảng hiển thị điện tử trên bảng điều khiển) trên bảng điều khiển.