Bộ luật Hình sự 2015: Cần sửa đổi, bổ sung Điều 21 cho phù hợp

Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015) quy định về “Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, quá trình triển khai thi hành, điều luật này hiện nay còn một vài bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.