Nhân sự cho Tòa án: Không thể “gọt chân cho vừa giày”

Đề án vị trí việc làm của TANDTC đã được các thành viên UBTP thảo luận, cho ý kiến trước khi trình ra UBTVQH trong phiên họp tới. Đây là đề án được TANDTC xây dựng công phu với các vị trí việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác xét xử thực tiễn.