Trao đổi nghiệp vụ

Điều kiện bổ nhiệm Giáo viên THCS hạng II

Anh Chuyên 11/06/2024 06:31

Nhiều giáo viên THCS đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II, có thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở, đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành giảng dạy, có nhiều thành tích khác liên quan trong quá trình công tác. Tuy nhiên, lại chưa nắm được các điều kiện để bổ nhiệm Giáo viên THCS hạng II mới.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông cho biết:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

minh-hoa.jpg
Những điều kiện để bổ nhiệm Giáo viên THCS hạng II mới đã được Bộ GD-ĐT quy định.

Theo đó, bổ nhiệm vào CDNN Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) đối với Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ CDNN Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Nếu đáp ứng điều kiện về thời gian giữ hạng nêu trên thì cá nhân giáo viên được bổ nhiệm vào CDNN Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31). Nếu chưa đáp ứng điều kiện về thời gian giữ hạng nêu trên thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của CDNN giáo viên THCS hạng II cũ (mã số V.07.04.11), khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian giữ hạng theo quy định thì được bổ nhiệm vào CDNN Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng CDNN.

Anh Chuyên