Sự kiện nổi bật
giá xăng
bóng đá
năng lượng tái tạo
lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán
AFF cup
Tìm kiếm

Ban Cán sự Đảng TANDTC ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ Tòa án năm 2020

Ban Cán sự Đảng TANDTC vừa ban hành Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2020 của TAND. Công lý & Xã hội xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ban Cán sự Đảng TANDTC nhận định, năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của mỗi Tòa án, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nên các nhiệm vụ trọng tâm của TAND đã được triển khai có hiệu quả và đạt được các chỉ tiêu của Quốc hội đề ra.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XII và của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, đồng thời kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 75 năm Ngày thành lập TAND (13/9/1945 – 13/9/2020). Trước tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục vẫn có những biến động phức tạp, khó lường; đất nước ta vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức…, nhiệm vụ đặt ra cho công tác của TAND rất nặng nề, cùng với thực hiện các chỉ tiêu công tác được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao, phải tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Do đó, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, BCS Đảng TANDTC ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm 2020 của TAND. Mục tiêu là nâng cao chất lượng xét xử; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là các chức danh tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp, xây dựng Tòa án trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại, bảo về công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ban-can-su-dang-tandtc-ban-hanh-nghi-quyet-thuc-hien-nhiem-vu-toa-an-nam-2020-hinh-anh0895957697-w550-h367.jpg

Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TANDTC trình bày Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC tại Hội nghị 

Ban cán sự Đảng TANDTC đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, cụ thể:

Một là, Tòa án các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác Tòa án. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Hai là, nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội, TANDTC về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nguyên tắc suy đoán vô tội để nâng cao chất lượng công tác xét xử, đảm bảo phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Làm tốt công tác thi hành án dân sự thuộc trách nhiệm của Tòa án; đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn phải đủ căn cứ và đúng pháp luật.

Các Tòa án căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; quán triệt và thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình đề ra những giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót của năm trước, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm mà thực tiễn đang đặt ra đối với Tòa án, nhất là việc giải quyết các yêu cầu phá sản doanh nghiệp.

Ba là, chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng thời hạn, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng. Qua công tác xét xử, làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay khiếm khuyết của pháp luật để chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết các loại vụ án theo Chị thị số 26-CT/TW ngày 6/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Bốn là, nâng cao chất lượng, tỉ lệ giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; tỉ lệ giải quyết xét xử án hành chính, án kinh doanh thương mại, yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử của Tòa án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Ủy ban Thẩm phán TAND các cấp trong công tác giám đốc thẩm, tái phẩm; thanh tra, kiểm tra các loại vụ, việc thuộc thẩm quyền.

Năm là, tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử. Hoàn thành các dự án luật, pháp lệnh được phân công chủ trì soạn thảo, đảm bảo tiến độ chất lượng, đặc biệt cần khẩn trương chỉnh lý hoàn thiện dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để trình Quốc hội thảo luận, thông qua kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành Luật.

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực hiện xét xử làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, phát triển án lệ và giải đáp kịp thời các vướng mắc về nghiệp vụ. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Sáu là, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ được đề ra tại Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 14/5/2018 của BCS Đảng TANDTC; hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế. Hoàn thiện đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của TAND và trình Bộ Chính trị trong quý II/2020. Hoàn thành Đề án cải cách chính sách tiền lương, Đề án vị trí việc làm trong TAND.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện các văn bản trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về tổ chức của bộ máy TAND và tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhất là các chủ trương thí điểm sắp xếp các Tòa án cấp huyện. Tiếp tục hoàn thiện đầy đủ các quy định, quy chế trong công tác tổ chức cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, thi tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý trong TAND. Thực hiện tốt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, Ban cán sự Đảng TANDTC và các cấp ủy địa phương.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của TAND; chú trọng làm tốt công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo chức danh. Tiếp tục duy trì và đổi mới tập huấn bằng hình thức trực truyến, đào tạo thông qua việc rút kinh nghiệm công tác xét xử; thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là tập huấn các văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng chuyên sâu và kỹ năng xét xử cho Thẩm phán, Hội thẩm.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và kiến thức xã hội, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến cho Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức Tòa án các cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các Tòa án. Có cơ chế, giải pháp để động viên cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Tiếp tục đẩy mạnh phòng trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", với phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" gắn liền với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo thực chất của các phong trào thi đua và lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá, bình xét thi đua, làm cho công tác này thực sự trở thành động lực khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đổi mới việc bình chọn “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”; thường xuyên rà soát, kịp thời vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các TAND. Tích cực triển khai Chỉ thị số 02/2019/CT-CA ngày 10/6/2019 của Chánh án TANDTC về phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2020).

Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 290/TANDTC-TĐKT ngày 29/10/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, khen thưởng phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 tiến tới Đại hội thi đua TAND IV và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và phòng, chống tham nhũng, lãnh phí trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh những đơn vị, cá nhân vị phạm theo quy định.

Thực hiện nghiêm Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án TANDTC về việc ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND; Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 4/7/2018 của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

Bảy là, tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là quan hệ song phương với các nước, các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước trong khu vực theo đúng định hướng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thể hiện vai trò nước chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Chánh án Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (CACJ) lần thứ VIII.

Triển khai các hoạt động về hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp quốc tế năm 2020 theo các nội dung đã được xác định tại Đề án công tác đối ngoại của TAND giai đoạn 2017-2021; tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp quốc tế; thực hiện tốt các dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tranh thủ các nguồn tài trợ từ nước ngoài để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án.

Khẩn trương nghiên cứu và đề xuất phương án đào tạo cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế để chuẩn bị tốt nguồn lực tham gia vào các chế định, thiết chế tài phán quốc tế trong quá trình hội nhập.

Tám là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng Tòa án điện tử gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án. Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý các vụ, việc; tổ chức vận hành và khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng và hệ thống truyền hình trực tuyến.

Triển khai có hiệu quả các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin thuộc dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Việt Nam” do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, phương thức thực hiện việc tin học hóa trong hoạt động tố tụng và hành chính tư pháp tại Tòa án.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận hành chính tư pháp, trong đó, tập trung hoàn thiện quy trình để thực hiện cơ chế một cửa liên thông và đơn giản hóa việc tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân trước và sau các phiên tòa xét xử; hoàn thiện quy trình phân công công việc một cách ngẫu nhiên, đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết các vụ án.

Chín là, tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở các Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Trước mắt, tập trung đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với các dự án đang triển khai đầu tư; phối hợp với cơ quan liên quan đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng trụ sở TANDTC tại 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội; tiếp tục triển khai các nội dung công việc liên quan đến mở rộng trụ sở Học viện Tòa án.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, khẩn trương hoàn thiện Đề án “Cải tạo mở rộng trụ sở và trang bị nội thất phòng xử án của Tòa án theo yêu cầu mới của pháp luật tố tụng” để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả Đề án đầu tư trang bị, phương tiện làm việc giai đoạn IV khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quản lý và sử dụng ngân sách được giao hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án.

Mười là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cũng như về tổ chức, hoạt động của Tòa án; duy trì chương trình truyền hình TAND. Tiếp tục phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất và phát sóng bộ phim truyền hình dài tập nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND.

BBT

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Lãnh đạo TANDTC gặp mặt nữ cán bộ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ

Chiều 7/3, TANDTC tổ chức buổi gặp mặt nữ Thẩm phán TANDTC, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc TANDTC nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ...

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam

Sáng 6/3, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã tiếp xã giao Ngài Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Cần tăng cường ký kết các hiệp ước song phương về tương trợ tư pháp

Theo số liệu thống kê của TAND tỉnh Vĩnh Long, số vụ việc cần ủy thác tư pháp ngày càng gia tăng, tuy nhiên, số hồ sơ ủy thác tư pháp nhận được kết quả chỉ chiếm khoảng 50%. Đây là bất cập cần được ...

TANDTC tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách về nội dung gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ...

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình quán triệt một số nội dung quan trọng tại hội nghị cải cách tư pháp

Chiều 27/2, phát biểu Kết luận Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã quán ...

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Giám đốc Trung tâm Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ

Ngày 27/2, tại Trụ sở TANDTC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã tiếp xã giao bà Mira Gur-Arie, Giám đốc Cơ quan quan hệ tư pháp quốc tế, Trung tâm Tư pháp Liên bang ...

Bế mạc Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp

Chiều 27/2, Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương đã kết thúc sau hơn một ngày làm việc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí ...

Đoàn đại biểu Tòa án vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 27/2, gần 1.000 đại biểu Tòa án do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp tại hội nghị Tòa án: Sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa lớn

Trả lời phỏng vấn Báo Công lý về việc giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp diễn ra ngày 26/2, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học ...

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp

Việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua. Cuốn sách gồm 612 trang với hơn 100 hình ảnh minh họa, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm ...